Artikel 1 – Algemeen

Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten of overeenkomsten die strekken tot het realiseren van één of meer padelbanen, het (ver)kopen en leveren van zaken, het verrichten en uitvoeren van werkzaamheden, het leveren van diensten en/of alle overige overeenkomsten tussen Padel Bouw en zijn Opdrachtgever en/of Wederpartij 1.2 Onder Opdrachtgever wordt hier verstaan; iedere (rechts)persoon, met inbegrip van diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtsverkrijgenden en erfgenamen, die Padel Bouw opdracht geeft tot het realiseren van één of meer Padelbanen, tot het verrichten en uitvoeren van werkzaamheden of tot het leveren van zaken of diensten. Onder Wederpartij wordt hier verstaan; iedere (rechts)persoon, met inbegrip van diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtsverkrijgenden en erfgenamen, die met Padel Bouw, anders dan als bedoeld in artikel 1.2, een overige overeenkomst sluit in de hoedanigheid van bijvoorbeeld leverancier, verkoper, koper of als andere derde. Eventuele door Opdrachtgever of Wederpartij gehanteerde (algemene) voorwaarden zijn voor Padel Bouw niet verbindend en worden derhalve uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Padel Bouw zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. 1.5 Indien Padel Bouw schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van één of meer andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever of Wederpartij, zijn deze Algemene Voorwaarden (van Padel Bouw) hiërarchisch hoger en primair van kracht, en blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

Artikel 2 – Offertes en prijsopgaven

Voordat een offerte wordt uitgebracht, stelt Opdrachtgever of Wederpartij Padel Bouw op de hoogte van alle relevante informatie verband houdende met de uitvoering van de te sluiten overeenkomst. Opdrachtgever of Wederpartij heeft de plicht aan Padel Bouw uit eigen beweging alle voor de juiste uitvoering van de opdracht, werkzaamheden of levering relevante informatie te verstrekken. Alle offertes van Padel Bouw zijn vrijblijvend van aard en 60 dagen geldig, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. De offertes van Padel Bouw worden verstrekt op basis van de door Opdrachtgever of Wederpartij gegeven inlichtingen, gegevens en specificaties. Omschrijvingen en genoemde prijzen in offertes worden onder voorbehoud en bij benadering gegeven. Opdrachtgever of Wederpartij kan aan eventuele fouten, verschrijvingen of onjuistheden in een offerte geen enkel recht ontlenen. De offertes van Padel Bouw zijn voorts gebaseerd op realisatie van het werk en/of de levering van zaken binnen normale termijn en onder normale omstandigheden. Genoemde prijzen in offertes zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden geheven. Padel Bouw is gerechtigd de genoemde prijzen in offertes of de overeengekomen prijs eenzijdig te wijzigen indien gewijzigde feiten en/of omstandigheden, gewijzigde marktprijzen en/of prijsverhogingen van toeleveranciers dan wel andere ontwikkelingen, zoals wijziging van grondstof-, materiaal- en arbeidskosten, overheidsmaatregelen, valutakoersen, belastingen, rechten, heffingen en dergelijke, daartoe naar het oordeel en inzicht van Padel Bouw aanleiding toe geven. Padel Bouw zal Opdrachtgever of Wederpartij van een eventuele prijsverhoging zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen. Aan de offerte kunnen geen rechten worden ontleend voor toekomstige opdrachten. Evenmin biedt een samengestelde offerte het recht voor Opdrachtgever of Wederpartij om op slechts een gedeelte hiervan een beroep te doen. Dergelijke offerte dient derhalve te worden begrepen als een onlosmakelijk verbonden en samenhangend geheel, tenzij Padel Bouw anders vermeld of bepaald.

Artikel 3 – Totstandkoming en wijziging van overeenkomsten

Een door Opdrachtgever of Wederpartij schriftelijk gegeven akkoord met de offerte van Padel Bouw zal door Padel Bouw worden beschouwd als onherroepelijk aanbod. Het aanbieden van de offerte dient derhalve niet te worden begrepen als een aanbod in de zin van artikel 6:207 van het Burgerlijk Wetboek (’BW’). Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Padel Bouw komt tot stand indien Padel Bouw binnen 7 dagen schriftelijk het aanbod als bedoeld in 3.1 aanvaard, dan wel indien Padel Bouw met de uitvoering van de toepasselijke offerte, waarop Opdrachtgever schriftelijk akkoord heeft gegeven, is aangevangen. Een overeenkomst tussen Wederpartij en Padel Bouw komt tot stand door een schriftelijk akkoord van Padel Bouw met de verstrekte offerte van de Wederpartij, of door een schriftelijk akkoord van Padel Bouw met de betreffende overeenkomst, of door een  schriftelijk akkoord van Wederpartij met de betreffende overeenkomst of de offerte van Padel Bouw. Door Opdrachtgever of Wederpartij verlangde wijzigingen in de (uitvoering van) de opdracht of overeenkomst waarop Opdrachtgever of Wederpartij reeds schriftelijk akkoord heeft gegeven, dienen door Opdrachtgever of Wederpartij tijdig en schriftelijk aan Padel Bouw ter kennis worden gebracht en binden Padel Bouw slechts indien deze wijzigingen, afspraken of toezeggingen schriftelijk door Padel Bouw zijn bevestigd. Wijzigingen, van welke aard ook, in de opdracht of overeenkomst en/of de uitvoering ervan, waarop Opdrachtgever of Wederpartij reeds schriftelijk akkoord heeft gegeven, die hogere kosten met zich meebrengen dan waarop bij de oorspronkelijke door Padel Bouw verstrekte offerte kon worden gerekend, komen voor rekening van Opdrachtgever of Wederpartij. Voornoemde zin geldt ook in het geval dat tijdens de uitvoering van de opdracht of overeenkomst blijkt dat er naar het oordeel en inzicht van Padel Bouw meerwerk intreedt of zal intreden. Indien dergelijke wijzigingen vermindering van kosten tot gevolg hebben, dan kan Opdrachtgever of Wederpartij daaraan geen enkel recht ontlenen met betrekking tot de overeengekomen prijs. Padel Bouw kan evenwel naar eigen oordeel en inzicht besluiten dat deze wijzigingen betaling van een lagere prijs tot gevolg kunnen hebben. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat vóór de veranderingen aangegeven termijnen in de offerte van Padel Bouw of overeenkomst worden overschreden. Daar kan ten nadele van Padel Bouw geen beroep op worden gedaan. Padel Bouw behoudt zich, ondanks het bepaalde in 3.1 t/m 3.2 niettemin het recht voor om, binnen 7 dagen na schriftelijk akkoord van Opdrachtgever, Wederpartij of Padel Bouw zelf als bedoeld in voornoemde artikelen, de overeenkomst zonder opgaaf van reden schriftelijk te ontbinden.

Artikel 4 – Aanspreekpunt en derden

Het proces van uitvoering van de opdracht of overeenkomst wordt te allen tijde door Padel Bouw bepaald en ingericht. Padel Bouw is ten tijde van het uitvoeren van een opdracht tot het realiseren van één of meer padelbanen of tot het uitvoeren van een andere opdracht als bedoeld in artikel direct en enig aanspreekpunt voor Opdrachtgever. Padel Bouw is gerechtigd om namens en voor rekening van de Opdrachtgever of Wederpartij bij de uitvoering van (een gedeelte van) de opdracht of overeenkomst derden in te schakelen, indien daartoe naar het oordeel en inzicht van Padel Bouw aanleiding
bestaat of zulks uit de offerte, opdracht of overeenkomst voortvloeit.

Artikel 5 – Betaling

Voordat Padel Bouw overgaat tot feitelijke uitvoering van de opdracht tot het realiseren van één of meer padelbanen of tot
andere werkzaamheden, dient Opdrachtgever ten minste 50% van de offerteprijs aanbetaald te hebben. Padel Bouw brengt hier een Eerste factuur voor uit (factuur van aanbetaling). Voor het overige gedeelte van de offerteprijs brengt Padel Bouw een Tweede factuur uit na oplevering van de padelbaan/padelbanen of andere werkzaamheden (factuur van betaling voor het overige gedeelte). Betaling van de Eerste factuur dient plaats te vinden voor aanvang van de werkzaamheden door Padel Bouw, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bank- of girorekening als
vermeld op de factuur van aanbetaling. Betaling van de Tweede factuur dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bank- of girorekening als vermeld op de factuur van betaling voor het overige gedeelte. Betaling van de derde factuur verband houdende met uit te voeren werkzaamheden en eventuele overige opdracht of overeenkomst met Opdrachtgever of Wederpartij dient eveneens plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bank- of girorekening als vermeld op de factuur. In geval van een levering als bedoeld in artikel 6 dient een volledige betaling van de offerteprijs plaats te vinden, voordat
Padel Bouw overgaat tot levering van zaken. Opdrachtgever of Wederpartij kan met Padel Bouw een betaling in termijnen overeenkomen voor de betaling van de Eerste, Tweede en/of overige factuur als bedoeld in artikel 5.1 t/m 5.4. Padel Bouw brengt hier een betalingsovereenkomst voor uit. Opdrachtgever of Wederpartij dient te betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals in de betalingsovereenkomst zijn opgenomen. Betaling door Opdrachtgever of Wederpartij dient uitsluitend te geschieden in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn opgenomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Enig valutarisico komt voor rekening van Opdrachtgever of Wederpartij. Opdrachtgever of Wederpartij doet hierbij afstand van zijn verrekenings- en of opschortingsrechten. Indien Opdrachtgever of Wederpartij niet voldoet aan zijn betalingsverplichting ex artikel 5.1 t/m 5.4, heeft Padel Bouw het recht de overeenkomst met Opdrachtgever of Wederpartij geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten. In geval van beëindiging of opschorting onder deze bepaling, zal Opdrachtgever of Wederpartij volledig aansprakelijk zijn voor de door Padel Bouw geleden en te lijden schade. Voorts is Opdrachtgever of Wederpartij,  onverminderd de overige rechten van Padel Bouw, maandelijks een rente van drie procent verschuldigd over (het nog verschuldigde deel van) het (factuur)bedrag. Padel Bouw zal alsdan gerechtigd zijn onmiddellijke voldoening van alle nog niet betaalde facturen te eisen en verdere opdrachten, werkzaamheden, leveringen of diensten opschorten tot het moment waarop het gehele factuurbedrag is betaald, dan wel daarvoor genoegzame zekerheid is gesteld. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die Padel Bouw maakt als gevolg van het niet-nakomen door Opdrachtgever of Wederpartij van diens betalingsverplichtingen, komen voor rekening van Opdrachtgever of Wederpartij. Onverminderd het bepaalde in dit artikel is Opdrachtgever of Wederpartij direct in verzuim vanaf het moment dat Opdrachtgever of Wederpartij de opdracht of overeenkomst niet-nakomt of niet voldoet aan zijn betalingsverplichting ex artikel 5.1 t/m 5.4 en de overeengekomen betalingstermijn is verstreken. Voor het verzuim geen ingebrekestelling, aansprakelijkheidsstelling of aanmaning vereist en is de vordering voor Padel Bouw direct opeisbaar. Dit verzuim wordt ook niet opgeheven in het geval Opdrachtgever of Wederpartij na het verstrijken van de betalingstermijn een laatste betalingsherinnering van Padel Bouw ontvangt en Opdrachtgever of Wederpartij aan de hand hiervan in de gelegenheid wordt gesteld alsnog binnen 7 dagen na ontvangst van deze herinnering te betalen

Artikel 6 – Transport

Indien Padel Bouw op verzoek van Opdrachtgever of Wederpartij overgaat tot verzending/levering van zaken wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke bepaald door Padel Bouw. Opdrachtgever of Wederpartij is verplicht om op de aangekondigde dag van levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij nietnakoming van deze verplichting zal Padel Bouw de zaken in zijn magazijn of elders (doen) opslaan. De aan een dergelijke opslag verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever of Wederpartij. Padel Bouw is gerechtigd zaken in gedeelten te leveren. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van zaken van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd. In een dergelijk geval dient betaling plaatsvinden conform het bepaalde in artikel 5.

Artikel 7 – (Op)leveringstermijn

(Op)leveringstermijnen, uitvoeringstermijnen en (op)leveringsdata worden door Opdrachtgever of Wederpartij en Padel Bouw gezamenlijk vastgesteld. Indien Padel Bouw een (op)leveringstermijn, uitvoeringstermijn of (op)leveringsdatum opgeeft, zal deze slechts gelden bij benadering en niet als een garantie. Onwerkbare omstandigheden, waaronder begrepen het weer, zulks naar het oordeel en inzicht van Padel Bouw, verschuift in ieder geval de bij benadering opgegeven datum van (op)leveringstermijn, uitvoeringstermijn of (op)leveringsdatum. Padel Bouw raakt niet in verzuim en is niet aansprakelijk door de overschrijding van de (op)leveringstermijn, uitvoeringstermijn of (op)leveringsdatum. Indien vertraging ontstaat, om welke reden dan ook, wordt de (op)leveringstermijn, uitvoeringstermijn of (op)leveringsdatum voor de duur van die vertraging verlengd.

Artikel 8 – Verplichtingen Opdrachtgever of Wederpartij

In geval van een levering door Padel Bouw als bedoeld in artikel 6 zal Opdrachtgever of Wederpartij ervoor zorgen dat Padel Bouw tijdig kan beschikken over alle voor het uivoeren van de voor de levering benodigde gegevens, zoals maten, gewichten, getallen, (maximale/minimale) afmetingen en/of overige specificaties die op de betreffende levering van toepassing zijn. In geval van een opdracht tot het realiseren van één of meer padelbanen, het uitvoeren van werkzaamheden of ter uitvoering van een overige overeenkomst, zal Opdrachtgever of Wederpartij ervoor zorgen dat Padel Bouw tijdig kan beschikken; – over de voor de opzet van de opdracht of overeenkomst benodigde gegeven en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met Padel Bouw: over het terrein, het gebouw, de ruimte of het water waarin of waarop de opdracht of overeenkomst moeten worden uitgevoerd; – over voldoende gelegenheid en bereikbaarheid voor aanvoer, vervoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, hulpmiddelen of overige middelen noodzakelijk voor Padel Bouw voor de uitvoering; – over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water; tenzij Padel Bouw schriftelijk anders vermeld. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn, in geval van de uitvoering als bedoeld in 8.2, voor rekening van de Opdrachtgever of Wederpartij, tenzij Padel Bouw schriftelijk anders vermeld. Opdrachtgever of Wederpartij dient er voor te zorgen dat de door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet
verband houden met de uitvoering van de opdracht of overeenkomst, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de
uitvoering van de opdracht of overeenkomst door Padel Bouw daarvan geen vertraging, hinder of last van ondervindt.

Artikel 9 – Opneming en goedkeuring

De dag waarop het werk uit de opdracht naar mening van Padel Bouw voltooid zal zijn, nodigt Padel Bouw Opdrachtgever (schriftelijk) uit om tot opneming van het werk uit de opdracht over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door Opdrachtgever in aanwezigheid van Padel Bouw en strekt ertoe, te constateren of Padel Bouw aan zijn verplichtingen uit de opdracht of overeenkomst heeft voldaan. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de Opdrachtgever aan Padel Bouw binnen 3 dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk uit de opdracht al dan niet is goedgekeurd. Keurt de Opdrachtgever het werk uit de opdracht niet goed, dan dient de Opdrachtgever de reden voor onthouding van de goedkeuring schriftelijk kenbaar te maken. Wordt het werk uit de opdracht goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan Padel Bouw is verzonden. Wordt niet binnen drie dagen na opneming een schriftelijke mededeling gedaan of het werk uit de opdracht al dan niet zijn goedgekeurd, aan Padel Bouw verzonden, dan wordt het werk geacht op de derde dag na opneming te zijn goedgekeurd. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring als bedoeld in artikel 9.2 mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming van het werk niet in de weg staan.

We gebruiken cookies om u de beste ervaring te geven. Privacy verklaring